Gönüllü Kimdir?
Bir gönüllü, kendi iradesiyle aynı yerde yaşayan insanlar için ortak iyiyi amaç edinerek, politikalar & faaliyetler üreten insandır.


Hak Temelli Gönüllülük
Hak temelli yaklaşım özünde insan haklarını temel alarak, kişilerin koşulları ne olursa olsun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunacak olanakların yapısal olarak sağlanması gerektiğini savunan bir yaklaşımdır. Aynı zamanda, insan haklarının, bireylerin, bireylerin yaşamlarında uygulanabilir olabilmesi için salt yapısal makro düzenlemelerin yeterli olmadığını da savunur. Bu hakların yaşanabilmesi bireylerin gelişim süreçlerinden bağımsız olmadığı için, planlanan tüm politikalar ve projelerde “ bireylerin haklarını daha iyi hayata geçirebilir hale gelmelerine yardımcı olunmasını” diretir. Hak temelli yaklaşım bireylerin gelişim süreçlerini bugünleri ve yarınları açısından ele alır, toplumla kurulan bağların niteliğine ve toplumun değerli bir üyesi olarak hissedilmelerine önem verir. Amaçlanan, kişilerin sadece günlük sıkıntılarını gidermek değil, aynı zamanda kendi haklarını savunan ve talep edebilen bireyler olarak dönüşümlerini sağlayabilecek ortam ve koşulları yaratmaktır.(Müderrisoğlu, S. (2010). Psikolojik Gelişim, Yoksulluk ve Hak Temelli Yaklaşım: STK Uygulamalarında İlkelerden Yönteme Doğru. İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksulluk.)
Kısaca;
-‘Hak temelli yaklaşım’ bu hak ve özgürlüklerin tanınması ve korunması ve güvence altına alınmasını amaçlayarak, insanların bu haklardan haberdar olmaları, hak sahiplerinin haklarından mahrum bırakılmamaları ve haklarını aktif ve özgür biçimde kullanabilmelerini sağlamayı kapsar.
- Haklar, sorumlulukları beraberinde getirir.


Hak temelli yaklaşım İlkeleri
* Evrensellik
* Karşılıklı bağımlılık
* Eşitlik & Ayrımcı olmama
* Katılım
* Sorumluluk
* Güçlendirme